Husorden for Vibevænget

 1. Boligerne
  1. Installation af vaske- og opvaskemaskine i lejlighederne er tilladt – Der skal monteres ”aqua-stop” og drypbakke.
  1.  Hundehold er forbudt.
  1. Fodring af fugle, ved henkastning af foder på jorden eller fliser, er forbudt da det tiltrækker rotter.
  1. Ved festlige lejligheder skal naboer – opgang og naboopgange – varsles mindst én uge inden festlighederne påbegyndes.
  1. Høj musik, sang og støjende adfærd er i almindelighed ikke tilladt:
  1. på aftener op til hverdage efter kl. 22.00
  1. fredage og lørdage, samt dage op til helligdage, efter kl. 24.00
  1. Dette gælder til kl. 08.00 i hverdage og til kl. 09.00 søn- og helligdage.
 • Trapper, loft og kælder
  • På trappeopgange, gangearealer og tørrerum må intet henstilles eller henlægges. Dette skal sikre fri passage samt minimere brandfare.
  • Der er ikke tilladt at henstille køkkenaffald i opgangen ej heller i kortere tid.
  • Hoved og kælderdøre skal holdes aflåste.
  • Døre med adgang til lofter og kældere skal holdes lukkede.
  • Leg eller unødig støj på trapper og gange er ikke tilladt.
  • Rygning bør ikke ske i umiddelbar nærhed af hoveddøre eller kældernedgange. Rygere bedes i øvrigt vise hensyn.
  • Nedbæring af cykler og barnevogne må kun foregå på gårdtrapperne.
  • Vaskerum og tørrelofter anvendes efter tur, hvis ikke brugerne selv har truffet en anden ordning.
  • Vaskerum må ikke benyttes mellem kl. 22.00 og kl. 07.00
  • Det er op til beboerne selv at holde vaskerummene rene og ryddelige.
  • Beboelse af lofts- og kælderrum er forbudt.
  • Installation af lys eller faste installationer til fryse- eller køleskabe i kælder- eller loftrum må kun ske med repræsentantskabets samtykke og i øvrigt for beboernes regning.
  • Kælder og loftrum skal holdes forsvarligt aflåst.
  • Kældervinduer bruges til kortvarig udluftning men holdes i almindelighed lukkede.
  • Der må ikke ryges i opgange, loftrum, eller kælder arealer grundet brandfare og røggener.
  • Brug af lugtfremkaldende kemikalier såsom spraymaling, benzin og lign. Må ikke bruges i kælder eller loftrum. Der henvises til stor- skralderummene, hvis man f.eks. vil male eller afrense emner under tørre forhold.
 • Gårdene
  • I gårdene må i al almindelighed intet henstilles eller henlægges, og i givet fald kun efter aftale med ejendomsfunktionæren.
  • Af hensyn til den frie gennemkørsel er det ikke tilladt at parkere køretøjer på Sangfuglestien, dog er parkering tilladt i op til én time, for beboere med parkeringslicens.
  • Ved nødvendig kørsel på Sangfuglestien må der udvises den største forsigtighed.
  • Motorcykel og knallertkørsel i gårdene er forbudt.
  • Ved brug af grill skal der tages hensyn til andre beboere, dette kan f.eks. gøres ved ikke at stille grillen umiddelbart under vinduerne. Grillen skal være slukket /forsvarligt sikret, når den forlades.
  • Henkastning af affald herunder madaffald i gårdene er forbudt.
  • Efter ophold ved de opstillede borde i gården, efterlades disse i ordentlig og rengjort stand på deres plads i gården.
  • Der skal være ro i gårdene senest kl. 22.00 på hverdage og kl. 24.00 fredag og lørdag, samt dage op til helligdage
  • Det er ikke tilladt at lufte dyr i gårdene
 • Affald og affaldscontainere
  • Dagsrenovation tømmes i affaldscontainere, og lågene på disse skal holdes lukkede.
  • Flasker smides i affaldscontainer, mens andet affald (fx pap og elektronik) afleveres efter de retningslinjer der er angivet af Københavns kommune.
  • Medvirk til at holde ordentlig rent omkring affaldscontainerne.
 • Generel opførsel
  • Undgå urimelig støj og medvirk i det hele taget til at skabe rolige og renlige forhold i ejendommen til gavn for alle beboere.
  • o.l. af medlemmer, beboere og andre med lovligt ophold på Vibevængets ejendom og i Vibevængets bygninger, er strengt forbudt.
 • Konsekvenser af overtrædelser og påbud
  • Hvis en person gentagne gange laver betydningsfulde overtrædelser af husordenen eller groft overtræder husordenen, kan repræsentantskabet ophæve boligkontrakten for boligen hvortil overtræderen bor eller tilhører.
  • Repræsentantskabet kan udstede et påbud om overholdelse af husordenen indenfor en af repræsentantskabet fastast rimelig frist forholdets natur taget i betragtning. Overtrædes et sådan påbud, kan repræsentantskabet ophæve boligkontrakten for boligen hvortil overtræderen bor eller tilhører.